Kooste: Suuri Hiusalan ALV – keskustelu 11.11.2021

Suomen Hiusyrittäjät ry järjesti 11.11.2021 hiusalan arvonlisäveroa koskevan paneelikeskustelun Facebook Livessä. Varsinainen keskustelu käytiin Sim Finland Oy:n tiloissa Helsingissä, josta videokuva lähetettiin suorana Facebookiin.

Panelisteina paikalla oli finanssiasiantuntija Miika Grönholm Valtiovarainministeriöstä, toimitusjohtaja Juha Kasurinen, Tuccabaja Company Oy:sta, markkinointipäällikkö Heidi Varjoranta, Sim Finland Oy:sta sekä kansanedustaja Ritva “Kike” Elomaa Perussuomalaiset r.p.:sta. Paneelin emäntänä toimi Suomen Hiusyrittäjien toiminnanjohtaja Marja Pahkala.

Paneelin tarkoituksena oli herättää keskustelua monien eri näkökulmien kautta hiusalan arvonlisäverotuksesta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arvonlisäverotuksen merkityksestä hiusalan yritystoiminnan kehittämisessä.

Miksi keskustelu?

Suomen Hiusyrittäjät saa jatkuvasti yhteydenottoja hiusalan yritysten taloudellisista vaikeuksista. Arvonlisävero nostaa palveluiden kokonaishinnan liian korkeiksi kuluttajien heikentyneelle ostovoimalle. Korkea arvonlisäverotus ruokkii harmaata taloutta ja aiheuttaa epätervettä hintakilpailua.

Koronapandemian aikana on korostunut se, että hiusala koetaan välttämättömyyspalveluna, eikä luksuspalveluna. Parturi-kampaajat ovat toimineet pian kahden vuoden ajan jopa ainoana ihmiskontaktina monelle ihmiselle. Hoitamaton hiuspohja ja hiukset ovat riskitekijä monelle ihosairaudelle, sekä yksi osatekijä esim. syrjäytymiselle. Ammattitaitoinen kampaaja lähettää asiakkaan aina lääkäriin havaitessaan hiuspohjassa muutoksia.

Hiusala kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen ja sitä tulisi kohdella verotuksessa tasa-arvoisesti verrattuna ministeriön muihin aloihin. Esimerkiksi hierojilla ja jalkahoitajilla alv on 0%. Hiusyrittäjät on useaan otteeseen esittänyt alarajan sekä alarajahuojennusten poistamista ja samalla alv prosentin laskemista 24 prosentista 14 prosenttiin. Arvonlisäveron alentaminen jättäisi kuluttajalle enemmän ostovoimaa. Yritykset elpyisivät kysynnän vilkastuessa, työllisyys kasvaisi ja harmaan talouden määrä vähenisi.

Grönholmin mukaan hiusalalla on noin 500 miljoonan euron liikevaihto, josta arvonlisävero tuottona valtion kassaan kilahtaa noin 89 miljoonaa euroa (2019).

Koronan vaikutukset hiusalaan ja talouteen

Pandemia-aika on vaikuttanut hiusalaan. Monilla yrittäjillä asiakasvirta tyrehtyi täysin liikkumissuosituksien oltua tiukimmillaan. Useampi yrittäjä joutui lopettamaan yritystoimintansa, kun taloudellinen tilanne ja puskurirahastojen hiipuminen teki yrittämisestä kannattamatonta. Kuluttajien ostovoima on kärsinyt kohonneiden elinkustannusten, lomautuksien ja irtisanomisten myötä. Yrittäjät joutuvat paikoin luopumaan tärkeistä kulueristä, kuten henkilökohtaisesta työterveyshuollosta, selvitäkseen pakollisista kustannuksista. Grönholmin mukaan koronan seurauksena vuoden 2020 verotuotto laski arviolta n. 13 % vuoteen 2019 verrattuna.

Yrittäjän hyvinvoinnilla ja terveydentilalla on myös kansantaloudellista vaikutusta. Se vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka pitkään yrittäjä ylläpitää yritystoimintaansa. Hiusalan työpaikkojen ylläpitäminen on haastavaa, sillä työntekijän palkkaaminen on kallista. Vaihtoehtona on pakkoyrittäjyys, jolloin yrittäminen ei välttämättä ole kovinkaan pitkäkestoista tai niin tavoitteellista kuin sen pitäisi olla.

Kuva: Pixabay

Harmaatalous, verokannat ja -kertymät

Hiusalalla on ollut nähtävillä jo pitkään epätervettä hintakilpailua. Yrittäjän tulisi hinnoitella palvelunsa vähintäänkin kulurakennetta vastaavaksi. Hintojen halpuuttaminen sekä harmaatalous on haasteellinen valvottava ja pois kitkettävä ongelma. On selvää, että jos 32 euron hiustenleikkauksesta jää tekijälle noin 8 euroa, ei 10 euron hiustenleikkauksesta voida hoitaa kaikkia velvoitteita siten, että tekijälle jäisi siitä vielä jotain palkkaakin.

Ritva Elomaa kertoo valitsevansa kampaamon laadun, ei hinnan perusteella. Kysymykseen siitä, paljonko hiusalalla työskentelevä käsipari tekee liikevaihtoa vuositasolla, Miika Grönholm vastasi: ”Hiusalan yrittäjän keskimääräinen liikevaihto on n. 40 000. Mediaani 25 -30 000 jos tarkastellaan kaikkia aloja. Pieniä toimijoita on paljon, joten mediaani antaa paremman kuvan (pohjaten 2017-2019 tutkimukseen).”

Juha Kasurinen arvioi heidän yrityksessään keskiarvioansion olevan noin 35 000. Suomen Hiusyrittäjien laskelmien mukaan yksin töitä tekevän liikkeenharjoittajan tulisi tehdä noin 60 -70 000 euron liikevaihtoa vuodessa, jotta yritystoiminta olisi kannattavaa ja yrittäjä saisi kohtuullisen työtulon. Nykyään suurin osa liikkeistä on pieniä yksiköitä, joissa kuluja jakavia käsipareja on vähän.

Vuosien 2007-2011 arvonlisäveron alennuskokeilun seurauksena Kasurinen kertoi siirtäneensä muutoksen hintoihin. Osa toimijoista ei kuitenkaan näin tehnyt. Alalla tehtiin investointeja, mutta bränditalon näkökulmasta katsottuna alv muutos ei tuolloin näkynyt kampaajien tuoteostoissa käytännössä mitenkään. Tämä selittynee pitkälti sillä, että kampaamoalalla on raskas kulurakenne ja käytännössä ainekulujen määrä on kuitenkin käsillä tuotettavasta työssä hyvin pienessä roolissa. Ainekulujen osuus on noin 10 % liikevaihdosta. Alv kokeilun päättymisen jälkeen vuosina 2012-2013 ei ollut havaittavissa normaalista poikkeavaa yritysten poistumaa, kun huomioidaan silloin vallinneet muut talouden suhdanteet. Kokeilun jälkeen on ollut havaittavissa vuokratuoliyrittäjyyden kasvua ja vastaavasti palkkasuhteiden vähenemistä.

Tämänhetkiseen arvonlisäveron määrään Kasurinen tuumaa, että alv on kova. ”Valtion tulee toki saada tuloja, mutta kyllä alempi hinta toisi enemmän asiakkaita ja siten myös verotuloja”.

Mahdollinen arvolisäveron alarajahuojennuksen korottaminen lisäisi hiusalan harmaan talouden toimintaa entisestään. Kun arvonlisäverohuojennuksen yläraja saavutetaan, saattaa kassa napsahtaa kiinni ja loput hoidetaankin sitten ”mykkänä” omaan pussiin. Muutos aiheuttaisi sen, että esimerkiksi samassa liiketilassa voisi olla yrittäjiä, joista osa on alv vapaita ja osa alv velvollisia tai että vierekkäisissä liikkeissä toisessa leikataan kympillä ja naapurissa otetaan normaali hinta. Koulutuksessa tulisi panostaa vastuullisuutta ja yrittäjyyttä. Elomaa nosti esiin sen, että eduskunnassa on puhuttu niin sanotusta Viron mallista, jossa yrittäjää verotetaan vasta niistä tuloista, jotka yrityksestä nostetaan.

Kasurinen toteaa, että mikäli yritystoiminnassa halutaan työllistää, mahdollinen arvonlisäveron alarajahuojennuksen korottaminen ei toimi. Työllistäminen poistuisi alalta kokonaan ja alan kehitys pysähtyisi, sillä alarajahuojennus aiheuttaisi vääristyneen hintakilpailun. Grönholm huomauttaa, että todellisuudessa alarajahuojennuksen muutosta ei ole valmisteilla, ja että huojennuksen nostaminen todellakin vääristäisi kilpailua sekä olisi valtiolle kallis. Samalla hän kertoo, että vuonna 2025 muutos alv-alarajahuojennuksesta luovutaan sen tämänhetkisessä muodossaan. Tarkkaa tietoa ei vielä ole siitä, luovutaanko arvonlisäveron alarajasta kokonaan vai pieneneekö/ poistuuko vain alarajahuojennus.

Verotuksella on tärkeä merkitys yhteiskunnan rahoittamisessa. Verovaroin mahdollistamme mm. peruspalveluiden ylläpitämisen ja kehittämisen. Talouden elpymisen kannalta olisi tärkeää lisätä kuluttajien ostovoimaa ja mahdollistaa myös yrittäjien kohtuullisen työtulon, jolloin he itse voivat ostaa palveluita monipuolisemmin. Arvolisäveron tasapuolistaminen eri toimialojen kesken ja alarajahuojennuksen poistaminen kokonaan olisi tehokas tapa kerätä verotuloja sekä tervehdyttää alan kilpailua.

Grönholmin mukaan mahdollinen arvonlisäverokannan laskeminen 24 prosentista 14 prosenttiin laskisi valtiolle tulevaa verotuottoa arviolta noin 55 miljoonaa euroa. Vastaavasti arvonlisäveron alarajahuojennuksen poisto taas lisäisi valtiolle tulevaa verokertymää 60 miljoonalla eurolla.

Hiuspalvelut osana terveydenhuoltoa

Lainsäädäntö määrää, että muun muassa koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tulee olla arvonlisäverottomia. Siksi esimerkiksi hierojat ja jalkahoitajat ovat arvonlisäverosta vapautettuja. Hiusala kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. Hiusalaa tulisi kohdella tasavertaisemmin muiden ministeriön alaisuudessa olevien alojen kanssa. On epäoikeudenmukaista, että hius- ja kauneudenhoitoalalla maksetaan soten alaisena täyttä arvonlisäveroa, kun taas muut alat ovat verottomia. Ratkaisuna tähän olisi ehdottomasti arvonlisäverokannan alentaminen.

Hiusalan palvelut ovat hygieniaa ja hyvinvointia ylläpitäviä palveluita. Hiustenhoito kuuluu peruspalveluihin ja ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin piiriin. Esimerkiksi hiuspohjan tulehdustilat huomataan usein parturi-kampaamokäsittelyn yhteydessä, josta asiakas ohjataan terveydenhuoltoon. Hiusalan opiskelijoita opetetaan osana koulutusta hiuspohjan ongelmien ja sairauksien kartoittamiseen.  Ongelmia ovat mm. psoriasis, taliköhnä, karstoittuminen tai ihottuma, jotka voivat hoitamattomana johtaa muun muassa haavaumiin ja tulehdustiloihin.

”Tällä hetkellä hiusalaa ei kohdella samanarvoisesti muiden sote-alojen kanssa, sillä hiusalalla hoidetaan myös hiuspohjaa”, Elomaa kommentoi. Itse entisenä röntgenhoitajana hän toteaa tässä olevan selvän toimialojen välisen epäkohdan.  Lisäksi hän toteaa, että tälle asialle on jatkossa lähdettävä tekemään jotakin.

Keskustelun voi kokonaisuudessaan käydä katsomassa Facebookissa Suuri Hiusalan ALV-keskustelu -nimisessä ryhmässä Lähetys valitettavasti katkesi huonon nettiyhteyden vuoksi, joten lähetys löytyy sivulta kahdessa osassa.

Tapahtuman linkki: https://fb.me/e/1iTxCLauY

Eeva Ekstam, Marja Pahkala ja Tiina Haapapuro.

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa