Työnantaja työhyvinvoinnin johtajana

Työnantajalla on vastuu työntekijöidensä työympäristöstä ja työturvallisuudesta. Työnantajavelvoitteensa täyttävä työnantaja pyrkii rakentamaan työolosuhteet yrityksessä niin, että niillä voidaan ennalta ehkäistä työtapaturmia, ammattitautien riskejä sekä työympäristön fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja. Työnantaja tulee noudattaa työturvallisuuslakia (738/2002).

Laki määrittelee laajan huolehtimisvelvollisuuden seuraavasti:

“Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita:

1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;

2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla;

3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja

4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa.” (Työturvallisuuslaki 738/2002, 2. luku, 8 §)

Työympäristön ja toimintatapojen vaarojen arviointia ja riskikartoitusta tulee tehdä monipuolisesti ja säännöllisesti. Työnantajan tulee ottaa huomioon esimerkiksi tiettyjen työvaiheiden tuomat vaaratekijät, työaikojen mahdollinen kuormittavuus sekä työympäristön ja työolosuhteiden vaaratekijät.

Työnantaja voi kartoittaa yksityiskohtaisesti työntekijän päivän: mitä eri toimintoja, välineistöä, työvaiheita, paikkoja työntekijän päivä sisältää? Miten eri työvaiheet toteutuvat asiakaspaikalla? Aiheuttaako jotkin tietyt palvelut työntekijälle riskejä, esimerkiksi kemiallisten aineiden käsittelyn tai ergonomian suhteen? Onko joillain työntekijöillä selkeästi enemmän raskaampia töitä ja miten työn fyysistä raskautta voitaisiin keventää? Onko taukotilassa mahdollista levätä, millainen tilan ergonomia on? Pidetäänhän lakisääteisiä taukoja? Millainen on pesupaikan ja asiakaspaikan ergonomia?

asiakas kampaamossa
Kuva: Group4Studio, Getty Images Signature.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa laatimaan työsuojelun toimintaohjelman turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Suunnitelman tulee kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. (Työtyöturvallisuuslaki 738/2002). Hyvin tehty ja etenkin hyvin käyttöön otettu sekä ylläpidetty suunnitelma vaikuttaa työyhteisön fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja sitä kautta suoraan myös tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

On tärkeää pitää avointa keskusteluyhteyttä työyhteisön kanssa mahdollisten epäkohtien löytymiseksi. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että työsuojelusta vastaavalla henkilöllä / henkilöillä on tehtävän suorittamiseen riittävä koulutus ja perehdytys sekä toimivaltuudet ratkaisujen ja päätöksien tekemiseen.  Työnantajan tulee järjestelmällisesti selvittää esimerkiksi työn, työaikojen, työtilan, työolosuhteiden ja työympäristön vaara- ja haittatekijöitä sekä tehdä ratkaisuja näiden haittatekijöiden poistamiseksi. (Työsuojelu)

Työntekijällä on myös omat velvollisuutensa turvallisen ja terveellisen työympäristön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Työntekijän tulee tehdä yhteistyötä työantajansa kanssa noudattamalla työpaikalla säädettyjä ohjeita turvallisuuden takaamiseksi. Työntekijän tulee huolehtia omalta osaltaan mm. työvälinehuollosta, kemiallisten aineiden oikeaoppisesta käytöstä ja käsittelystä, itsensä ja asiakkaansa suojaamisesta, ilmoittaa huomaamistaan puutteista ja vioista, välttää epäasiallista käyttäytymistä sekä ylläpitää omalta osaltaan liikkeen järjestystä ja siisteyttä. (Työsuojelu)

Lähteet:

Työsuojelu. Saatavilla 12.4.2021 https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla

Työturvallisuuslaki (738/2002). Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Blogiteksti kuuluu työsuojelun ja Suomen Hiusyrittäjät ry:n yhteistyössä tehtyyn tiedotteeseen, jossa käsitellään fyysisen kuormituksen hallintaa hiusalalla. Lue tiedote: https://www.tyosuojelu.fi/-/tyosuojeluviranomainen-ja-suomen-hiusyrittajat-ry-neuvovat-hiusalan-tyopaikkoja-fyysisen-kuormituksen-hallinnassa

Kansikuva: Getty Images Signatures

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa