Muutama sana markkinoinnista osa 1

Nykyajan ajatus markkinoinnista on hyvin digitaalinen, mutta välillä on hyvä miettiä markkinoinnin ydintä. Kaikki toimenpiteet, joilla vaikutetaan asiakkaan ostopäätökseen ostaa yrityksen tuote tai palvelu ovat markkinointia. Markkinointi ei ole ainoastaan mainontaa ja myyntiä, vaan asiakaslähtöisesti suunniteltu eri toimintojen kokonaisuus. 

Markkinoinnin tehokkuuden kannalta on tunnettava asiakkaiden tarpeet ja osattava vastata niihin kilpailijoita paremmin. Tuotteiden ja palveluiden olemassaolosta ja niiden ominaisuuksista on kerrottava ostajille markkinointiviestinnän avulla. 

Kaiken kaupanteon tavoitteena on saada uskollisia asiakkaita, jotka ovat tyytyväisiä, käyttävät palveluita ja ostavat tuotteita toistuvasti. Asiakastyytyväisyys sekä ohjaa markkinointia, että mittaa sen onnistumista. 

Yrityksestä ja sen tuotteista ulkopuolisille syntyvä mielikuva eli imago on tärkeä yrityksen menestystekijä. Yrityskuvamarkkinoinnin avulla pyritään luomaan ja vahvistamaan haluttua mielikuvaa. Yrittäjän on hyvä pohtia yrityksen ja imagoa ja sitä, kuinka suuri yritys on, onko yrityksen sisällä muita yrittäjiä jotka vaikuttavat suuresti myös yrityskuvaan? On tärkeää pohtia imagoa ja tavoitteita päämäärätietoisesti, sillä nykypäivän aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on lisännyt myös henkilöbrändäystä. Tähän aiheeseen palaamme markkinointikirjoituksen osassa kaksi. (Tähän rakennetaan linkki blogissa olevaan kakkososaan)

Kysyntä ja tarjonta

Asiakas ei aina tiedosta tarvitsevansa tuotetta tai palvelua. Siksi markkinoinnin tehtävänä on myös herättää asiakkaan tiedostamaton tarve ja saada hänet kiinnostumaan tuotteesta. Esimerkiksi uudet palvelukokonaisuudet hiustenvärjäyksessä, jossa hiustenvärjäyksen yhteydessä voidaan samalla hoitaa hiusta ja tuoda lisäarvoa palvelulle. 

Asiakas ei aluksi ole kiinnostunut lisähoitopalvelusta hiustenvärjäyksen yhteydessä, koska hän ei ole tietoinen sen hyödyistä, vaikka kokeekin palvelukokonaisuuden tärkeäksi. Kun hän myöhemmin saa markkinointiviestinnän kautta tietoa uudesta palvelusta, ammattilaisten suosituksia ja lopputuloksia näkemällä, hän kiinnostuukin siitä ja lopulta ostaa lisäpalvelun.

Pienyrityksen markkinoinnissa tärkeää on oman asiakaskunnan löytäminen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen. Usein haasteeksi muodostuu hinnoittelu. Pienen yrityksen on vaikea kilpailla hinnoilla, joten sen tuotteiden ja palveluiden tulisi olla kilpailijoita houkuttelevampia, jotta asiakkaat ovat valmiita maksamaan niistä enemmän. Jos mahdolliset asiakkaat eivät tiedä yrityksen olemassaoloa, eivät tuotteet ja palvelut käy kaupaksi vaikka ne olisivat kuinka hyviä. 

Tämän vuoksi markkinointiviestintä on usein aloittelevien yritysten ongelma. Yrityksessä ei ole rahaa ja taitoa mainontaan ja muuhun markkinointiviestintään, jolloin tuotteita ja palveluita ei kyetä tuomaan riittävästi esille. 

Markkinointiajattelu on kuitenkin muuttunut aikojen kuluessa ja markkinointiviestintä on helpottunut ja toisaalta tuonut omat haasteensa digitalisoitumisen myötä. Ennen ajateltiin, että markkinoinnin tehtävä on ainoastaan saada aikaan kauppoja. Nykyaikainen markkinointiajattelu syntyy kuitenkin yritystoiminnan asiakaslähtöisyydestä. Yrityksen tulee ottaa asiakkaat ja heidän tarpeensa huomioon heti alusta alkaen ja yrityksen toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin.

Muutoksen tuulet

Markkinointiajattelun muuttuessa on se vaikuttanut kilpailun ja asiakkaiden muuttumiseen.  Asiakkaat toivovat yhä henkilökohtaisempaa ja kokemusrikkaampaa palvelua. Kysyntäsuuntainen markkinointiajattelu on johtanut asiakaskeskeiseen markkinointiajatteluun. Siinä asiakkaat nähdään massojen asemasta yksilöinä ja heille pyritään tarjoamaan heidän yksilöllisten vaatimustensa mukaisia tuotteita ja palveluita. 

Tärkeintä yritykselle on löytää oma asiakaskunta, jonka tarpeet ja ostokäyttäytymisen se tuntee mahdollisimman tarkasti. Tavoitteena on vastata tämän asiakaskohderyhmän vaatimuksiin kilpailijoita paremmin. Yksittäisistä markkinointikampanjoista on siirrytty pitkäkestoiseen asiakassuhteita ylläpitävään markkinointiin. Yritysten on halvempaa ylläpitää myyntiä nykyisille asiakkailleen, kuin hankkia koko ajan uusia asiakkaita.

Viime aikoina markkinoinnissa on korostunut aikaisempaa enemmän suhdeajattelu. Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden lisäksi yrityksen on hoidettava suhteita kaikkiin niihin tahoihin, joiden kanssa se on tekemisissä. 

Pinnalle nousevat some-vaikuttajat, jotka tekevät paljon yhteisyötä kauneusalan yritysten kanssa. Kun yritys vaalii ja hoitaa hyviä suhteita yrityksen yhteistyökumppaneihin ja muihin ulkopuolisiin tahoihin tuo se yritykselle kilpailuetua.

Kun tunnet hyvin asiakkaasi, kykenet profiloimaan tietoa ja tuottamaan asiakasta koskettavia sisältöjä. Muun muassa GDPR-asetus ja sen tuomat vaatimukset tekevät prosessista yhdenmukaisen ja lisäävät läpinäkyvyyttä myös asiakkaan suuntaan. Tämä helpottaa tarkan segmentoinnin rajaamista ja analytiikkatietojen keräämistä. Tietosuojan voi näin toteuttaa ammattitaitoisesti ja se viestii samalla asiakkaalle yrityksen tavasta tehdä liiketoimintaa vastuullisesti.

Tiedon avulla myös markkinoija lisää mahdollisuuksiaan. Vastuullinen yrittäjä tuntee hyvin henkilörekisterinsä, jolloin markkinoinnin tarve tarkentuu ja hän osaa jatkossa huomioida, mitä henkilötietoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Älä anna pelkojen vaikuttaa luovuuteesi! Kun hyödynnät oikein toteutettuna EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ei se ole este, vaan mahdollisuus.

Nyt on oikea hetki toimia.

Lähteet:

Aaltonen, T. 2016. Yritystoiminta. Mitä markkinointi on? Saatavissa http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/mitae-markkinointi-on

Bergström, S. & Leppänen, A. 2007. Markkinoinnin maailma. 8., uudistettu painos. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Gurumarkkinointi. 2015. Markkinoinnin mallit – 4 vai 7P:tä? Saatavissa http://gurumarkkinointi.fi/markkinoinnin-mallit-4-vai-7pta/

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. Juva: WSOY

Kotler, P. 2005. Markkinoinnin avaimet. 80 Konseptia menestykseen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Lahtinen, J. & Isoviita, A. 1998. Asiakaspalvelu ja markkinointi. 1. painos. Jyväskylä: Gummerus.

Lahtinen J. & Isoviita A. 2004. Markkinoinnin perusteet. Ensimmäinen painos. Tampere: Avaintulos Oy.

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa