Riskit ja riskien hallinta

Yrittäjyyteen kuuluvat riskit ja riskinottokyky.

Äärimmillään riskinotto tarkoittaa mahdollista konkurssin vaaraa. Jokainen tietää, että yrittäjällä tulisi olla luontainen riskinottohalukkuus. Epävarmuus tulevasta ja siitä, miten kaikki yritystoiminnan osa-alueet vaikuttavat omalta osaltaan riskeihin, on yrittäjälle arkipäivää. Suurin riski yrittämisessä on kuitenkin aina talouden tasapainossa. 

Esimerkiksi viranomaistahot määrittelevät yrittäjyyden siten, että siinä tulee olla riittävästi juuri taloudellisia riskejä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että muun muassa yrittäjien välisissä vuokra- ja yhteistoiminta- sopimuksissa tulee olla selkeästi merkittynä muun muassa vastuut, ehdot ja sanktiot.  Mikäli riskimääritelmä ei täyty, voidaan esimerkiksi vuokratuolilaisuus tai sopimusyrittäjyys tulkita työsuhteeksi. 

Riskejä luokitellaan muun muassa vakavuuden, todennäköisyyden, ennaltaehkäistävyyden sekä laadun perusteella. Hius- ja kauneusalan yrityksissä yleisimmät ja suurimmat riskit voivatkin kohdistuvat itse yrittäjään. Pienissä yrityksissä yrityksen toiminta ja tuotto perustuu usein yrittäjän työpanokseen ja mikäli yrittäjälle itselleen tapahtuu jotakin, on koko yrityksen toiminta vaarassa. 

Taloudellisten riskien lisäksi on olemassa myös psykologiset sekä sosiaaliset riskit. Sosiaalinen riski liittyy henkilön ja ympäristön väliseen epäonnistumiseen ja siitä johtuviin seurauksiin. Psykologiset riskit taas liittyvät yrittäjän itsensä käsityksiin omasta arvostaan ja kyvystään esimerkiksi ammatillisiin suorituksiin tai yritystoiminnan hoitamiseen.

Toiseksi suurimpaan riskikategoriaan kuuluvat liiketoimintaan sekä liiketiloihin kohdistuvat riskit, kuten tulipalot, vesivahingot, ilkivalta tai terrorismi. Miten varautua esimerkiksi liiketiloihin tehtyyn murtoon, taloyhtiön putkiremonttiin tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan lynkkaukseen?

Kolmanteen kategoriaan kuuluvat ulkopuoliset haitat, jotka ovat esimerkiksi ympäristössä tapahtuvat muutokset tai uhat sekä rajapinnoilla toimivat ja vaikuttavat asiat. Näitä ovat muun muassa toimintaympäristössä tapahtuvat tietyöt, bränditalojen toimintamuutokset tai vaikkapa tavarantoimitus ongelmat.

Riskien analysointi ja kartoitus tulisi tehdä säännöllisesti. Analysoinnissa pureudutaan riskin luonteeseen arvioimalla sen todennäköisyys, siitä aiheutuvat seuraukset ja vaikutukset. Näin ollen päästään kartoittamaan kokonaisuutta ja arvioimaan riskien hallinnan tarpeet ja toimenpiteet.

dominot pöydällä kaatumassa, mutta käsi estää kaatumisen
Kuva: Canva


Miten riskeihin varaudutaan?

Yrittäjän tulisi pohtia sitä, mikä on hänen oma henkilökohtainen riskinsietokyky, eli kuinka suuria taloudellisia tappioita tai menetyksiä hän voi kohdata ilman, että siitä koituu vielä yritykselle merkittävää haittaa. Jo aikaisemmin mainittu vakuutus on yksi keino varautua riskeihin ja sen lisäksi muun muassa aktiivinen työympäristön siisteydestä huolehtiminen vähentää työ- ja asiakastapaturmien riskiä.

On myös suositeltavaa, että yrityksellä olisi niin kutsuttu ”puskurirahasto”. Tuon rahaston turvin yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selvitä yllättävistä menoeristä tai mahdollisista riskeistä. Taloudellisiin vaikeuksiin joutuminen rasittaa usein varsinkin pientä yritystä hyvin pitkään.

Puskurirahaston sekä vakuutuksista saatavien korvausten turvin, yritys voi selvitä jopa useita kuukausia kestävästä yritystoiminnan keskeytyksestä.

Yrittäjän on syytä myös huolehtia, että mahdolliset tilien käyttöoikeudet tai edunvalvontavaltuutus (edunvalvontavaltakirja) on tehty valmiiksi. Etukäteen laaditut ja vahvistetut asiakirjat helpottavat asioiden hoitamista silloin, kun pahimmat skenaariot käyvät toteen, eikä yrittäjä itse ole kykeneväinen hoitamaan omia tai yrityksensä asioita.

Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta löytyy esimerkiksi maistraatin sivuilta: www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvontavaltuutus/.

Sanastoa:
Riski:Jonkin asian epävarmuus/epäonnistuminen tai se mahdollisuus
Riskitekijä:Esine, asia tai tapahtuma, joka nostaa tai edistää tapaturman, sairastumisen, onnettomuuden tai epäonnistumisen toteutumista
Riskienhallinta:Riskien kartoittaminen ja niiden minimointi
Riskitaso:Määrittelee riskin vakavuuden esimerkiksi asteikolla 1-10
Riskianalyysi:Määrittää riskien luonteen
Riskikartoitus:Koostaa riskit arvioitaviksi
Riskikategoria:Riskiryhmä (joukko riskejä, jotka kuuluvat samaan osa-alueeseen)
Puskurirahasto:Vähintään muutaman kuukauden liikevaihdon suuruinen vararahasto

Lähteet: 

Arter Oy (2019), www.arter.fi/wp-content/uploads/Riskienhallinta-sanasto.pdf, 15.2.2019

Yvi (2012), http://www.yvi.fi/sanakirja/279-riski-risk, 15.2.2019

Table of Contents

Liity postituslistalle ja saat hyödyllistä tietoa.  

Liity nyt, niin saat suoraan sähköpostiisi ajankohtaista tietoa, uusimpia uutisia ja osallistut eri arvontoihin. 

Sisällysluettelo
Kerro kavereille:

Liity postituslistallemme ja pysyt mukana menossa

Kerro mitä mieltä olit artikkelista? Älä unohda valita “julkaise myös Facebookissa” laatikkoa, jotta tuttusikin näkevät artikkelin. 

Jaa